Kallelse till Kårstämma 2019

Skapad 2019-01-19 av webmaster

Härmed kallas alla medlemmar i Kärrtorps scoutkår till Kärrtorps scoutkårs kårstämma.

Stämman kommer att hållas 20 februari 2019 kl 18:30 i scoutlokalen.

Alla medlemmar kan lämna in motioner till stämman, de skall vara kårstyrelsen tillhanda 3 veckor innan stämman, dvs 30 januari 2019.
De kan mailas till ks@karrtorpsscoutkar.nu eller lämnas till någon i kårstyrelsen.

PDF Kallelse och dagordning till kårstämma 2019

Dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare för stämman
 4. Val av två rösträknare tillika rösträknare för stämman.
 5. Justering av röstlängden
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Fastställande av dagordning
 8. Föredragning av kårens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balansräkning
 10. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter
 11. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Behandling av inkommande motioner och propositioner
 13. Behandling av utestående motioner och propositioner
 14. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa år
 15. Val av kårordförande och vice kårordförande för 1 år
 16. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen för 1 år
 17. Val av två revisorer och suppleanter för 1 år
 18. Val av valberedning för 1 år
 19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman samt ersättare för dem
 20. Övriga ärenden
 21. Stämman avslutas

Med vänlig hälsning,
Kårstyrelsen