Kallelse till Kårstämma 2020

Skapad 2020-01-22 av webmaster

Härmed kallas alla medlemmar i Kärrtorps scoutkår till Kärrtorps scoutkårs kårstämma.

Stämman kommer att hållas 19 februari 2020 kl 18:30 i scoutlokalen.

Alla medlemmar kan lämna in motioner till stämman, de skall vara kårstyrelsen tillhanda 3 veckor innan stämman, dvs 29 januari 2019.
Motioner lämnas i kårordförandefacket i lokalen eller mailas till ks@karrtorpsscoutkar.nu.

Budgetmöte kommer att hållas 3/2, äskanden från avdelningar eller arbetsgrupper skall skickas till ks innan dess.

 

PDF Kallelse och dagordning till kårstämma 2020

Dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare för stämman
 4. Val av två rösträknare tillika rösträknare för stämman.
 5. Justering av röstlängden
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Fastställande av dagordning
 8. Föredragning av kårens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balansräkning
 10. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter
 11. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Behandling av inkommande motioner och propositioner
 13. Behandling av utestående motioner och propositioner
 14. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa år
 15. Val av kårordförande och vice kårordförande för 1 år
 16. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen för 1 år
 17. Val av två revisorer och suppleanter för 1 år
 18. Val av valberedning för 1 år
 19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman och Demokratijamboree samt ersättare för dem
 20. Övriga ärenden
 21. Stämman avslutas

Välkomna önskar,
Kårstyrelsen