Kårstämma 2022

Skapad 2022-01-25 av webmaster

Den 22 februari kl.18.30 är det dags för årets Kårstämma.

Vi kommer att ha den digitalt genom Zoom, eftersom vi inte vet vilka restriktioner som kommer att gälla då.

För att få tillgång till Zoom-mötet behöver man anmäla sig till stämman genom ett Google formulär, som ni hittar här, https://forms.gle/FnbU7CdLSCatuZws7

Det kommer att skickas en Zoom-länk till den mailadress man anmäler där.

All medlemmar i Kärrtorps Scoutkår är röstberättigade på stämman.

Motionsstopp är den 1/2 och motioner skickas till ks@karrtorpsscoutkar.nu

Budgetmöte kommer att hållas den 7/2 över Zoom, vill man vara med, anmäler man det till samma mailadress (ks@karrtorpsscoutkar.nu). Äskanden till budgeten skall vara inne senast 5/2.

Välkomna på stämma, önskar styrelsen.


Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare för stämman
 4. Val av två rösträknare tillika rösträknare för stämman.
 5. Justering av röstlängden
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Fastställande av dagordning
 8. Föredragning av kårens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balansräkning
 10. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter
 11. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Behandling av inkommande motioner och propositioner
 13. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa år
 14. Val av kårordförande och vice kårordförande för 1 år
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen för 1 år
 16. Val av revisor och suppleant för 1 år
 17. Val av valberedning för 1 år
 18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman
 19. Övriga ärenden
 20. Stämman avslutas

Handlingar

PDF Årsmöte 2022 – Kallelse och Dagordning