Kårstämma 2023

Skapad 2023-02-01 av webmaster

Den 22 februari är det dags för årets Kårstämma.

Stämman hålls i scoutlokalen kl.18.30

All medlemmar i Kärrtorps Scoutkår är röstberättigade på stämman.


Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av justeringspersoner för stämman tillika rösträknare vid stämman
 4. Justering av röstlängden för stämman
 5. Fråga om kårstämman sammankallats enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning/föredragningslista
 7. Föredragning av kårens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas berättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
 8. Fastställande av balansräkning
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter
 10. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställande balansräkningen
 11. Behandling av inkommande motioner/propositioner
 12. Behandling av utestående motioner
 13. Fastställande av medlemsavgift och budget
 14. Val av kårordförande och vice kårordförande för ett år
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen för ett år
 16. Val av två revisorer och revisorersättare för ett år
 17. Val av bidragsombud för ett år
 18. Val av valberedning för ett år
 19. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
 21. Övriga ärenden
 22. Stämman avslutas

Handlingar

PDF Kallelse till kårstämma 2023