Kårstämma 2024

Skapad 2024-01-17 av webmaster

Den 22 februari är det dags för årets Kårstämma.

Stämman hålls i scoutlokalen kl.18.30

All medlemmar i Kärrtorps Scoutkår är röstberättigade på stämman.


Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringspersoner för stämman tillika rösträknare vid stämman
 4. Justering av röstlängden för stämman
 5. Fråga om kårstämman sammankallats enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning/föredragningslista
 7. Föredragning av kårens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkning
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter
 10. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställande balansräkningen
 11. Behandling av inkommande motioner/propositioner
 12. Behandling av utestående motioner
 13. Fastställande av medlemsavgift och budget för budgetåret
 14. Val av kårordförande och vice ordförande för ett år
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen för ett år
 16. Val av bidragsombud
 17. Val av två revisorer och revisorsersättare för ett år
 18. Val av valberedning för ett år
 19. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
 20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
 21. Stämman avslutas

Handlingar