Kårstämma 2021

Skapad 2021-02-08 av webmaster

Den 17/2 kl.18.30 är det dags för årets kårstämma.

På grund av rådande situation så kommer stämman hållas digitalt över Zoom.

Vi ber alla som tänkt att delta på stämman att anmäla sig genom Google forms.
Där anger man sin mailadress och får en zoomlänk när det närmar sig.

Formulär för anmälan finns här: https://forms.gle/B9BzhgDE3yrPhMXP8

Handlingar kommer att skickas ut både i de allmänna kanalerna och till de som anmält sig.
(Uppdatering 2021-02-12: Handlingarna finns nu att hitta längre ned på denna sida.)

All medlemmar i Kärrtorps Scoutkår är röstberättigade på stämman.


 

Viktigt inför mötet

Läs arbetsordningen för att veta hur mötet går till

PDF Arbetsordning Kårstämma Kärrtorp-2021

Anslutningslänk till Zoom, mötet öppnar kl. 18.15

https://us02web.zoom.us/j/89543257667?pwd=c1V4RVY5d1JWYmdtdjZPOTk5Yi9mQT09

 


Dagordning

§ 1 Stämman öppnas
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman
§ 3 Val av två justerare för stämman
§ 4 Val av två rösträknare tillika rösträknare för stämman.
§ 5 Justering av röstlängden
§ 6 Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
§ 7 Fastställande av dagordning
§ 8 Föredragning av kårens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas berättelse.
§ 9 Fastställande av balansräkning
§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter
§ 11 Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
§ 12 Behandling av inkommande motioner och propositioner
§ 13 Behandling av utestående motioner och propositioner
§ 14 Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa år
§ 15 Val av kårordförande och vice kårordförande för 1 år
§ 16 Val av övriga ledamöter och suppleanter till kårstyrelsen för 1 år
§ 17 Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
§ 18 Val av valberedning för 1 år
§ 19 Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman och Demokratijamboree
§ 20 Övriga ärenden
§ 21 Stämman avslutas

 


Handlingar

PDF Balansrapport 2020

PDF Budget förslag 2021 KS förslag

PDF Dagordning kårstämma 2021

DOC Motioner till stämman

PDF Resultatrapport 2020

PDF Revisionsberättelse 2020

DOC Valberedningens förslag

DOC Verksamhetsberättelse 2020